Skip to content
สล็อตฝากถอน ไม่มีขั้นต่ำ

ข้อตกลงและเงื่อนไข

คุณสามารถอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของ SLOTNAGA168 ได้ตามรายละเอียดด้านล่าง  โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ และบริการของเราอย่างละเอียด นับจากวันที่มีผลบังคับใช้ คุณจะถือว่าตกลงยินยอมในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับใหม่นี้ตลอดระยะเวลาที่คุณได้ตกลงทำสัญญากับเรา บนพื้นฐานของการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างต่อเนื่อง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผล ณ วันที่มีผลบังคับใช้ และคุณสามารถอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขตามรายละเอียดด้านล่าง

ส่วน ก – ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

คำจำกัดความ

เซิร์ฟเวอร์โฆษณาหมายถึง หมายถึงเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บเนื้อหาโฆษณา และส่งเนื้อหาโฆษณาดังกล่าวขึ้นบนเว็บไซต์

โฆษณา หรือ แอดส์ (Ads)หมายถึง การโฆษณาที่ประกอบด้วยงานครีเอทีฟของคุณ และใช้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือโฆษณาของเรา (รวมถึงงานครีเอทีฟแบบกำหนดเอง) ที่ทางเราวางบนเว็บไซต์สำหรับคุณตามข้อตกลงฉบับนี้ (ตัวอย่างเช่น แบนเนอร์โฆษณา) ในกรณีที่เหมาะสม โฆษณาจะรวมถึงเนื้อหาของผู้สนับสนุนตามที่ได้ระบุในข้อ 1(ก), ในส่วน ข ด้านล่าง

1.3         ผู้โฆษณา หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบในการเผยแพร่โฆษณา หรือดำเนินการให้บุคคลอื่นทำการเผยแพร่โฆษณาในนามของตน
1.4         ตัวแทนโฆษณา หมายถึง บุคคลที่วางแผน ซื้อ และสร้างโฆษณาในนามของผู้ทำโฆษณา
1.5         แคมเปญโฆษณา หมายถึง โฆษณา หรือชุดโฆษณาที่ทำการเผยแพร่บนเว็บไซต์ รวมถึงช่วงระยะเวลาและจำนวนเมตริกที่ประมาณไว้ตามที่ระบุในใบเสนอราคา
1.6         ข้อตกลง มีความหมายตามที่ระบุในข้อ 2.1 ด้านล่าง
1.7         งานครีเอทีฟ หมายถึง ข้อมูล เนื้อหา เครื่องหมายการค้า โลโก้ อาร์ทเวิร์ค ข้อความ กราฟฟิก ภาพถ่าย วีดีโอ โครงงาน แบบแปลน หรือเนื้อหาอื่นใดที่เราได้รับจากคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างโฆษณา หรือให้บริการด้านครีเอทีฟแก่คุณ
1.8         บริการด้านครีเอทีฟ หมายถึง การบริการด้านการออกแบบ และการผลิต ที่เราสามารถรังสรรค์งานครีเอทีฟแบบกำหนดเองให้กับคุณ
1.9         งานครีเอทีฟแบบกำหนดเอง หมายถึง งานครีเอทีฟที่เราผลิตให้กับคุณตามเนื้อหาที่คุณกำหนด บนพื้นฐานของงานครีเอทีฟของคุณ (ตัวอย่างเช่น แคมเปญของ FastDeal)
1.10       ค่าธรรมเนียม หมายถึง จำนวนเงินที่คุณจ่ายให้กับเราสำหรับแคมเปญโฆษณา บนพื้นฐานของการทำแคมเปญเชิงผลประกอบการ (Performance Campaign)

1.11       เมตริก หมายถึง การประเมินเชิงปริมาณด้านความต้องการของผู้ใช้งานที่มีต่อเซิร์ฟเวอร์โฆษณาของเราสำหรับโฆษณาที่ระบุในใบเสนอราคาของคุณ ซึ่งอาจวัดค่าได้ผ่านตัวเลขของ

(ก) การแสดงผล (เช่น จำนวนครั้งที่เล่นโฆษณา)

(ข) การเข้าเยี่ยมชมเพจ (จำนวนครั้งที่เข้าเยี่ยมชมเพจ)

(ค) จำนวนคลิก

(ง) การสอบถามข้อมูลที่สนใจ (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฎ การสอบถามผ่านวอทซ์แอพ อีเมล์ ฯลฯ);

(จ) ใบลงทะเบียน และ/หรือ

(ฉ) รูปแบบการวัดผลอื่นๆ

1.12       การทำแคมเปญเชิงผลประกอบการ หมายถึง วิธีการซื้อและชำระเงินสำหรับแคมเปญโฆษณา บนพื้นฐานของการกระทำของผู้ใช้งาน รวมถึงเมตริกอื่นๆ

1.13       ใบเสนอราคา หมายถึง เอกสารทางกายภาพ หรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เราจัดทำให้กับคุณ ที่คุณลงนามหรือสำหรับระบุข้อตกลงของคุณ ซึ่งระบุรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และการบริการที่คุณซื้อ รวมมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คำสั่งซื้อในรูปของเอกสาร ใบสั่งซื้อโฆษณาแทรก หรือสัญญา อีเมล์ หรือรูปแบบออนไลน์อื่นๆ

1.14       การบริการ หมายถึง การบริการที่เราจะมอบให้กับคุณภายใต้ข้อตกลงนี้ที่ระบุในใบเสนอราคา

1.15       ข้อมูลจำเพาะ หมายถึง ข้อมูลจำเพาะของโฆษณา กรอบเวลา การออกแบบ งานครีเอทีฟ และคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และข้อกำหนดที่เราได้มอบให้กับคุณ

1.16       เนื้อหาของผู้สนับสนุน มีความหมายตามที่ระบุในข้อ 1(ก) ในส่วน ข ด้านล่าง (เช่น การตรวจทานอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของวีดีโอ หรือบทความ)

1.17       วันที่เริ่ม หมายถึง วันที่ระบุในใบเสนอราคา สำหรับการเริ่มแคมเปญโฆษณาของคุณ หรือวันอื่นตามที่ตกลงกับเรา

1.18       ระยะเวลา มีความหมายตามที่ระบุในข้อ 3.1

1.19       เรา/ของเรา/พวกเรา หมายถึง บริษัท คิดเรื่องอยู่ จํากัด ดำเนินกิจการในนามของ thinkofliving.com หรือ Think of Living และชื่อธุรกิจอื่นเป็นครั้งคราว

1.20       เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ บนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ มือถือ แท็บเลต และแอพพลิเคชั่นที่:

(ก) เราเป็นเจ้าของหรือดำเนินงาน รวมถึง www.thinkofliving.com และ

(ข) เว็บไซต์อื่นๆที่เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นครั้งคราว หรือระบุในใบเสนอราคาของคุณ

1.21       คุณ/ของคุณ หมายถึง ผู้โฆษณา หรือตัวแทนโฆษณา ที่ระบุในใบเสนอราคา

 

ข้อตกลงของคุณที่ทำร่วมกับเรา

2.1 ข้อตกลงของคุณที่ทำร่วมกับเรา (“ข้อตกลง”) ประกอบด้วย:

(ก)          ข้อกำหนดและเงื่อนไขของลูกค้าฉบับนี้ (ตามที่เผยแพร่บน thinkofliving.com และช่องทางอื่นๆเป็นครั้งคราวตามข้อตกลงนี้) ซึ่งประกอบด้วย: ส่วน ก – ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป และส่วน ข – ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ

(ข)          ใบเสนอราคา

(ค)          ข้อมูลจำเพาะ และ

(ง)          และข้อกำหนดและเงื่อนไขของ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ เงื่อนไขการใช้งาน ของเรา

2.2         ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างคุณกับเราสำหรับประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง และแทนที่ข้อตกลงและความเข้าใจระหว่างเราที่มีก่อนหน้า

ระยะเวลา

3.1         ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่คุณลงนามและส่งใบเสนอราคาให้กับเรา และสิ้นสุดในวันสุดท้ายของแคมเปญโฆษณาสุดท้ายตามที่ระบุในใบเสนอราคาของคุณ

ใบเสนอราคา

4.1         โดยการยอมรับและลงนามในใบเสนอราคา แสดงว่าคุณได้ตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของลูกค้าเหล่านี้

4.2         เราไม่มีภาระผูกพันในการยอมรับคำขอทั้งหมดในการโฆษณา (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของใบเสนอราคาหรือไม่) กับเรา โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของคำขอในชุดผลิตภัณฑ์ของเรา และความจำเป็นของเรา ในการรักษาคุณภาพของเว็บไซต์ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้งานจะได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน  นอกจากนี้ เรายังไม่มีภาระผูกพันในการในการยอมรับใบเสนอราคาของคุณ หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เราไม่เห็นด้วย เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งคุณ ในกรณีที่เราไม่ยอมรับคำขอหรือใบเสนอราคา

การรับประกันและการรับรองของคุณ

5.1             คุณให้การรับรองและรับประกันแก่เราว่า ตลอดระยะเวลาที่ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้:

(ก)          คุณจะปฏิบัติตามภาระผูกพันตามที่ระบุในข้อ 7

(ข)          ในกรณีที่คุณเป็นตัวแทนโฆษณา คุณมีอำนาจในการเข้าทำข้อตกลงนี้สำหรับและในนามของผู้โฆษณา

(ค)          คุณมีสิทธิและอำนาจในการเข้าทำและปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การให้สิทธิใดๆภายใต้ข้อตกลงนี้ และอนุญาตให้ใช้ข้อมูลตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้

(ง)          การโฆษณาแต่ละชิ้น และงานครีเอทีฟใดๆ ที่ทางคุณจัดหา และการใช้โฆษณาหรืองานครีเอทีฟดังกล่าวตามข้อตกลงนี้ จะต้องไม่เป็นการละเมิดสินทรัพย์ทางปัญญา หรือกรรมสิทธิ์ของบุคคลภายนอก

(จ)          ข้อมูลทั้งหมดที่คุณมอบให้กับเรา (รวมถึงงานครีเอทีฟ) จะต้องไม่มี เวิร์ม ไวรัส ไวรัสโทรจัน ข้อบกพร่อง หรือโปรแกรมที่คล้ายคลึงกัน หรือมีฟังก์ชันการทำงานที่ทำให้คุณหรือผู้โฆษณาของคุณ (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง) ดึงข้อมูลหรือจัดทำดัชนีเว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์ได้

(ฉ)         จะต้องปฏิบัติตามและตรวจสอบให้แน่ใจว่างานโฆษณาและงานครีเอทีฟทุกชิ้นเป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ผู้บริโภค มาตรฐานการโฆษณา ระเบียบและข้อกำหนด รวมถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของประเทศไทย

(ช)         ในกรณีที่งานโฆษณาและงานครีเอทีฟ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแข่งขัน หรือการส่งเสริมการค้า คุณต้องรับผิดชอบในการปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าได้รับใบอนุญาตและการอนุมัติที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงสามารถส่งมอบข้อเสนอ รางวัล หรือผลตอบแทนใดๆ ให้กับผู้บริโภค ตามที่ได้รับรองและโฆษณา

(ซ)         งานโฆษณาและงานครีเอทีฟ:

(1) มีความถูกต้องและแม่นยำ

(2) เป็นไปตามข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติสำหรับแบรนด์ของเรา (ในกรณีที่ทางเราได้มอบแนวทางปฏิบัติให้กับคุณ)

(3) ไม่ข้องเกี่ยวกับการพนัน หรือสื่อลามก และไม่มีการอัพโหลดที่มีวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นประกาศสาธารณะ ไม่ขัดกับกฎหมาย ไม่หยาบคาย ก้าวร้าว ลามกอนาจาร หรือไม่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความจำเป็นของเราในการรักษาคุณภาพของเว็บไซต์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้งานจะได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน

(4) ไม่มีข้อมูลที่เป็นการหมิ่นประมาท ฉ้อฉล ทำให้เข้าใจผิด หรือหลอกลวง หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก หรือทำให้เรามีความเสี่ยงต่อความรับผิด การถูกดำเนินการตามกฎหมาย หรือการลงโทษอื่นใด

(5) ไม่เป็นการแข่งขันกับเราในลักษณะใด ๆ รวมถึงการเพิ่มปริมาณคนเข้าชมแก่เว็บไซต์คู่แข่ง ซึ่งเราไม่มีอำนาจเป็นการเฉพาะ และ

(6) ไม่มีข้อมูลที่เป็นการดูหมิ่น วิพากษ์วิจารณ์ หมิ่นประมาท หรือพาดพิงราชวงศ์ของไทย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พระมหากษัตริย์ พระราชินี และรัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการ) หรือสถาบันพระมหากษัตริย์

(ฌ)         แต่ละเว็บไซต์ที่มี URL ที่แสดงหรือระบุในโฆษณา

(1)   ต้องอยู่ภายใต้การควบคุม หรือการดำเนินงานของคุณ (หรือผู้โฆษณา ในกรณีที่เกี่ยวข้อง) หรือ หากไม่สามารถควบคุมหรือดำเนินงานได้ ต้องเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียงเท่านั้น

(2)   สามารถเข้าถึง และใช้งานได้ตลอดเวลาระหว่างที่แสดงอยู่บนโฆษณา และ

(3) เป็นลิงค์ที่เหมาะสมเพื่อเชื่อมโยงไปยัง หรือจากเว็บไซต์

การยอมรับของคุณ

6.1             คุณยินยอมและยอมรับว่า ตลอดระยะเวลาที่ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้:

(ก)          คุณจะรับผิดชอบสำหรับงานโฆษณาและงานครีเอทีฟของคุณแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงข้อมูลที่ผิดพลาดหรือตกหล่นในโฆษณาของคุณ – บทบาทของเราคือการเป็นผู้เผยแพร่ และเป็นความรับผิดชอบของคุณในการแจ้งเตือนเรา ในกรณีที่มีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ผิดพลาด หรือตกหล่นในโฆษณาที่ทางเราได้เผยแพร่ให้กับคุณ

(ข)          เราอาจ ตามดุลยพินิจของเรา ทำการแก้ไข หรือลบโฆษณาของคุณบางส่วนหรือทั้งหมด หาก ตามความเห็นที่สมเหตุสมผลของเรา คุณได้ละเมิดภาระผูกพันของคุณภายใต้ข้อ 5(ฉ), (ซ), หรือ (ฌ)

(ค)          เราอาจปรับเปลี่ยนข้อตกลงนี้ หรือเอกสารประกอบ โดยมีเงื่อนไขที่ หากหากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิ์หรือภาระผูกพันของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และเนื่องจากสาเหตุดังกล่าว อาจทำให้คุณได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบ (30) วันทางอีเมล์ ก่อนที่การปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ และคุณสามารถบอกเลิกข้อตกลงในช่วงเวลานี้ได้ หากคุณพิจารณาว่าการปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะทำให้คุณเกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับการปรับเปลี่ยนที่ไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิ์หรือภาระผูกพันของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือไม่ได้ทำให้คุณได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบ (30) วัน โดยการเผยแพร่ข้อกำหนดและเงื่อนไขของลูกค้าที่แก้ไขบนเว็บไซต์ https://thinkofliving.com/customer-terms-and-conditions/ก่อนที่การปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ และคุณไม่สามารถบอกเลิกข้อตกลงนี้ในช่วงเวลานี้ภายใต้ข้อ 6(ค) ได้ คุณยอมรับว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้กับคุณในแคมเปญโฆษณาแต่ละชิ้น จะมีผลบังคับใช้เฉพาะในช่วงเวลาที่คุณลงนามใบเสนอราคานี้ เราจะให้ลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังข้อกำหนดและเงื่อนไขปัจจุบันของเราในใบเสนอราคาของคุณ เพื่อที่คุณจะสามารถทบทวนก่อนที่จะลงนามยินยอม ๆตุ

(ง)          ข้อตกลงนี้ประกอบไปด้วยเอกสารอ้างอิงในข้อ 2 ในข้างต้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวตามข้อ 6.1(ค) ข้างต้น

(จ)          เราอาจทำการปรับเปลี่ยน พัฒนา และระงับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ของเรา ในกรณีดังกล่าว เราสามารถดำเนินการปรับเปลี่ยน หรือระงับคุณลักษณะใด ๆ ของผลิตภัณฑ์ของเราได้ โดยมีเงื่อนไขที่ หากการปรับเปลี่ยนหรือระงับคุณลักษณะดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิ์ของคุณ และเนื่องจากสาเหตุดังกล่าว อาจทำให้คุณได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบ (30) วันทางอีเมล์ ก่อนที่การปรับเปลี่ยนหรือระงับคุณลักษณะดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ และคุณสามารถบอกเลิกข้อตกลงในช่วงเวลานี้ได้ หากคุณพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทำให้คุณได้รับความเสียหาย สำหรับการปรับเปลี่ยนหรือระงับคุณลักษณะที่ไม่ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิ์ของคุณ หรือไม่ได้ทำให้คุณได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบ (30) วัน โดยการเผยแพร่ข้อกำหนดและเงื่อนไขของลูกค้าที่แก้ไขบนเว็บไซต์ https://thinkofliving.com/customer-terms-and-conditions/ก่อนที่การปรับเปลี่ยนหรือระงับคุณลักษณะดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ และคุณไม่สามารถบอกเลิกข้อตกลงนี้ในช่วงเวลานี้ภายใต้ข้อ 6.1(ค)

(ฉ)         ทางเราจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์และบริการที่เรามีให้คุณได้อย่างต่อเนื่องและปราศจากข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับประกันได้ และความผิดพลาดทางเทคโนโลยี หรือความล่าช้าอาจทำให้เราไม่สามารถทำเช่นนั้นได้

(ช)         เราจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการที่จะส่งมอบการบริการตามที่ได้ระบุในใบเสนอราคา

(ซ)         เว้นแต่ว่าจะมีการระบุเป็นอย่างอื่นในใบเสนอราคาของคุณ ทางเราจะไม่รับประกันจำนวนเมตริกขั้นต่ำของผลลัพธ์ในการทำแคมเปญโฆษณา หรือการเผยแพร่โฆษณาทางเว็บไซต์  และเราไม่สามารถรับประกันประสิทธิภาพ การเผยแพร่ หรือจำนวนเมตริกของการทำแคมเปญเชิงผลประกอบการในกรณีที่จำนวนเมตริกจริงที่ระบุในเดือนใดเดือนหนึ่ง เกินจำนวนเมตริกโดยประมาณที่ระบุในใบเสนอราคาของคุณสำหรับเดือนดังกล่าว เราจะไม่เรียกเก็บค่าส่วนต่างของจำนวนเมตริกที่เพิ่มขึ้นจากคุณ เฉกเช่นเดียวกันในกรณีที่จำนวนเมตริกที่ระบุในเดือนใดเดือนหนึ่ง ต่ำกว่าจำนวนเมตริกโดยประมาณที่ระบุในใบเสนอราคาสำหรับเดือนดังกล่าว เราก็ไม่มีภาระผูกพันใดๆที่จะดำเนินการเพื่อเพิ่มเมตริกส่วนต่าง หรือขยายระยะเวลาในการเผยแพร่โฆษณา

อย่างไรก็ตาม ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว (กก) เราอาจเพิ่มประสิทธิภาพของโฆษณาหรือแคมเปญโฆษณาของคุณ เพื่อพยายามปรับปรุงให้โฆษณาและแคมเปญโฆษณาของคุณมีประสิทธิผล โดยการปรับเปลี่ยนตำแหน่งการจัดวางโฆษณา ปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมาย หรือปรับค่าต่างๆ ให้เป็นค่าที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นตามที่ระบุในใบเสนอราคา โดยมีเงื่อนไขที่ การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งการจัดวางโฆษณา หรือกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนตำแหน่งการจัดวางโฆษณาหรือกลุ่มเป้าหมายที่สมเหตุสมผลตามที่กำหนดไว้ในใบเสนอราคา หรือ (ขข) ช่วยเพิ่มจำนวนเมตริกตามที่เราเห็นว่าสมเหตุสมผลสำหรับสถานการณ์ และคุณยอมรับว่าทางเราไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องดำเนินการตาม (กก) หรือ (ขข) การปรับเปลี่ยนภาพครีเอทีฟใดๆ ต้องได้รับการอนุมัติจากคุณก่อนเสมอ

(ฌ)         ในกรณีที่คุณให้รายละเอียดการติดต่อของคุณ หรือพนักงานของคุณได้ให้รายละเอียดการติดต่อของพวกเขาแก่เรา (ทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงการให้นามบัตรแก่พนักงานของเรา) เราอาจติดต่อคุณและพนักงานของคุณเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เราหรือคู่ค้าทางธุรกิจของเรานำเสนอ และคุณอนุญาตให้เรา:

(1)      ติดต่อคุณ หรือพนักงานของคุณผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล์ ข้อความ การแจ้งเตือน และช่องทางสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เว้นแต่คุณจะร้องขออย่างชัดแจ้งไม่ให้เราติดต่อคุณผ่านสื่อเหล่านี้ และ

(2)      ติดต่อคุณ หรือพนักงานในสังกัดของคุณ ผ่านทางช่องทางการสื่อสารเหล่านี้ โดยไม่รวมถึงช่องทางอื่นที่ไม่ได้สมัคร ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต

(ฎ)         เราอาจเปิดเผยว่าคุณ (หรือผู้ทำการโฆษณา ในกรณีที่เกี่ยวข้อง) ใช้บริการของทางเรา และอาจจะใช้โฆษณา แคมเปญโฆษณา งานครีเอทีฟแบบกำหนดเอง เนื้อหาของผู้สนับสนุน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในการประชาสัมพันธ์การบริการของเรา

(ฏ)         เราอาจ แต่ไม่มีภาระผูกพัน ในการทดสอบ URLs และอาจจะ:

(1)     ลบหรือปิดการใช้งาน URLs ที่ทางเราเล็งเห็นและพิจารณาว่าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ ไม่ได้เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่กำหนด หรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการทดสอบ หรือการทำงานของเรา หรือ

(2)     กำหนดให้คุณต้องแก้ไข URL ที่ไม่ทำงานหรือให้ URL ใหม่และระงับโฆษณาของคุณจนกว่าจะใช้งานได้และเป็นไปตามข้อตกลงนี้

(ฐ)          การโฆษณาทุกชิ้นที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ จะถูกนับและ/หรือ รายงานโดยการใช้รายงานการติดตาม และรูปแบบทางสถิติของเซิร์ฟเวอร์โฆษณาของเรา (หรือเซิร์ฟเวอร์โฆษณาของทางเว็บไซต์ข้างเคียงในกรณีที่เกี่ยวข้อง)

(ฑ)         รายงานที่เราส่งมอบให้กับคุณเกี่ยวกับโฆษณาของคุณ และแคมเปญโฆษณาของคุณ จะระบุข้อมูลเกี่ยวกับเมตริกทั้งหมดโดยรวมเท่านั้น เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่น ซึ่งทางเราจะไม่แจกแจงรายละเอียดของข้อมูลตามเว็บไซต์ ภาคส่วน หรือช่องทาง การรายงานนี้และข้อมูลอื่นๆ รวมถึง ข้อมูลทางการตลาด และการค้นคว้าวิจัย ที่ทางเราได้มอบให้คุณ อาจถูกใช้เพื่อการประเมินประสิทธิภาพการบริการของเราเท่านั้น ซึ่งคุณจะไม่แจกจ่ายให้กับบุคคลภายนอกใด ๆ หากไม่ได้รับการยินยอมและการอนุมัติจากเรา และเราไม่รับประกันความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล

(ฒ)         เราอาจติดป้ายคำว่า ‘โฆษณา’ หรือข้อความที่คล้ายคลึงกัน บนโฆษณาใดๆ ที่เราเชื่อว่าจะต้องดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ หรือหากเราพิจารณาว่าเหมาะสมเพื่อแยกแยะโฆษณาออกจากเนื้อหาอื่น และ

(ณ)         เราอาจจะตรวจสอบโฆษณา เพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงนี้ แต่จะไม่มีภาระผูกพันที่จะดำเนินการดังกล่าว หรือติดตามตรวจสอบ หรือเซ็นเซอร์โฆษณาใดๆ

ภาระผูกพันของคุณ

คุณมีภาระผูกพันต่อเราดังต่อไปนี้:

7.1 การรักษาความลับ การรายงาน ข้อมูล และข้อมูลส่วนบุคคล

(ก)          ในกรณีที่คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใด ๆ กับเรา คุณต้องแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาจะถูกใช้และเปิดเผยโดยเราตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

(ข)          คุณรับรองว่าคุณจะรวบรวม ใช้งาน เปิดเผย และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากการใช้บริการของเราเท่านั้น รวมถึงข้อมูความสนใจของลูกค้า (Lead) ที่ได้จากการตอบแบบสอบถามข้อมูลของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา  เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อบุคคลที่ทำการสอบถามดังกล่าว เกี่ยวกับคำถามเฉพาะของพวกเขา หรือตามคำแถลงการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งคุณจะต้องไม่ขายข้อมูลเหล่านี้ให้กับบุคคภายนอกใดๆ และจะลบหรือป้องกันการระบุตัวบุคคลที่ทำการสอบถาม หากพวกเขาไม่เป็นที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ของคุณอีกต่อไป (ยกเว้นในกรณีที่คุณได้รับความยินยอมเป็นอย่างอื่นจากผู้ใช้งาน)

(ค)          เว้นแต่ตามที่กฎหมายกำหนด หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่าย คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของคู่สัญญาอีกฝ่าย ข้อตกลงนี้ (รวมถึงใบเสนอราคา) ความสัมพันธ์ของเรา หรือเว็บไซต์ใดๆ

7.2 การส่งมอบ

คุณจะต้องให้:

(ก)          งานครีเอทีฟ และโฆษณาตามลักษณะ และภายในกรอบเวลาที่ได้ระบุในข้อมูลจำเพาะ และส่วน ข และ

(ข)          ข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลอื่น ๆ ที่เราร้องขออย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับงานครีเอทีฟและโฆษณาของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิ่งอื่นใดที่ได้มาจากการคลิกผ่านทาง URLs และ

(ค)          การอนุมัติ ยืนยัน และ/หรือ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อเท็จจริง รายละเอียด เอกสารสนับสนุน และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโฆษณา (ตัวอย่างเช่น เอกสารข้อมูลสรุป) ตามที่ทางเราได้ร้องขอ

7.3 การอนุมัติ

(ก)          ในกรณีที่คุณส่งงานครีเอทีฟที่สอดคล้องกับข้อ 7.2 และอยู่ในลักษณะที่พร้อม หรือโดยส่วนใหญ่มีความพร้อมสำหรับการเผยแพร่  การที่คุณได้ส่งงานครีเอทีฟดังกล่าวให้แก่เรา จะถือว่าคุณได้อนุมัติให้เราทำการเผยแพร่งานครีเอทีฟเป็นโฆษณาตามใบเสนอราคาของคุณ กรณีที่เกิดการล่าช้า หรือไม่สามารถทำการส่งมอบงานดังกล่าว อาจจะส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในการเริ่มแคมเปญโฆษณาของคุณ

(ข)          ในกรณีที่คุณได้ส่งมอบงานครีเอทีฟ ที่ไม่ได้สอดคล้องกับข้อ 7.2 ตามดุลยพินิจของเรา เราอาจ:

(1) เลื่อนการเผยแพร่โฆษณาหรือแคมเปญโฆษณาของคุณออกไป ชะลอการผลิตงานครีเอทีฟแบบกำหนดเองของคุณ หรือส่งคืนงานครีเอทีฟให้แก่คุณ และขอให้คุณทำการแก้ไขงานดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อกำหนด และคุณตกลงยินยอมให้เลื่อนการเผยแพร่แคมเปญโฆษณา หรือชะลอการผลิตงานครีเอทีฟจนกว่าคุณจะปฏิบัติตามข้อกำหนด ความล่าช้าที่เกิดขึ้นจะอยู่ภายใต้ข้อ 7.4

(2) ไม่ทำการเผยแพร่โฆษณาหรือแคมเปญโฆษณาของคุณ และจะไม่ดำเนินการผลิตงานครีเอทีฟแบบกำหนดเอง หรือ

(3) ทำการปรับเปลี่ยนแก้ไขด้วยตัวของเราเอง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลจำเพาะ หรือเป็นไปตามข้อตกลงนี้ โดยการแก้ไขดังกล่าวจะเป็นเพียงเล็กน้อยและไม่ได้เปลี่ยนแปลงโฆษณาอย่างมีนัยสำคัญ  เราสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผลสำหรับการแก้ไขดังกล่าว

(ค)          เราอาจจำเป็นต้องทำการปรับเปลี่ยนแก้ไขโฆษณาหรือแคมเปญโฆษณาของคุณตามดุลยพินิจของเราเป็นครั้งคราวและอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม  ในกรณีที่เราพิจารณาแล้วว่าการปรับปรุงแก้ไขจะส่งผลอย่างมีนัยสำคัญ เราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนล่วงหน้า ซึ่งในกรณีที่ไม่ได้รับการอนุญาตให้ดำเนินการต่อ ข้อตกลงนี้จะถือว่าถูกบอกเลิก

(ง)          คุณอาจร้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขงานครีเอทีฟ หรืองานโฆษณาของคุณภายในระยะเวลาเจ็ด (7) วันก่อนวันที่เริ่ม และเราจะทำการอัพเดทงานครีเอทีฟ หรือโฆษณาที่ได้รับจากคุณให้เป็นเวอร์ชั่นที่แก้ไข  คำขอในการปรับปรุงแก้ไขงานครีเอทีฟ หรืองานโฆษณาหลังจากวันที่เริ่ม หรือน้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันที่เริ่ม จะได้รับการยินยอมหรือปฏิเสธตามดุลยพินิจของเรา ในกรณีที่ทางเรายินยอมตกลงกับคำขอของคุณ จากนั้น ให้นำข้อกำหนดการอนุมัติในข้อ 7.3 (ก)-(ข) มาบังคับใช้  ซึ่งคุณยอมรับเราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับงานเพิ่มเติมที่จำเป็นในการปรับปรุงแก้ไขงาน และหากการแก้ไขดังกล่าวก่อให้เกิดความล่าช้า ให้นำข้อกำหนดในข้อ 7.4(ก) ข้างต้นมาบังคับใช้

 

7.4 การล่าช้า

ในกรณีที่คุณเป็นสาเหตุให้เกิดความล่าช้าในการเผยแพร่โฆษณา หรือแคมเปญโฆษณาของคุณ:

(ก)          คุณยอมรับว่าเราไม่มีภาระผูกพันในการชะลอ การเผยแพร่โฆษณาหรือแคมเปญโฆษณาหลังจากความล่าช้านั้นสิ้นสุดลง เพื่อส่งมอบจำนวนเมตริกที่ประมาณ หรือทำการเผยแพร่โฆษณา หรือแคมเปญโฆษณาตามช่วงระยะเวลาที่ระบุในใบเสนอราคา

(ข)          คุณยังคงต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในใบเสนอราคา (รวมถึงระยะเวลาที่มีการล่าช้า โดยไม่คำนึงถึงจำนวนเมตริกที่ได้รับ)

การบอกเลิกหรือการระงับข้อตกลงโดยเรา

8.1         เราอาจบอกเลิกข้อตกลงนี้หรือการให้บริการของเรา โดยทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องระบุสาเหตุ โดยการแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน เมื่อเราใช้สิทธิ์นี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบและคืนเงินค่าธรรมเนียมที่คุณได้ชำระให้กับเราสำหรับระยะเวลาที่เหลือ

8.2         โดยไม่จำกัดสิทธิอื่นใดของเรา เราอาจบอกเลิกข้อตกลงนี้ หรือระงับการให้บริการของเรา รวมถึงการเพิกถอนโฆษณาของคุณ บางส่วนหรือทั้งหมดในทันที  ในกรณีที่:

(ก)   คุณไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการให้กับเราภายใน 30 วันนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ

(ข)   การรับประกันหรือการรับรองของคุณตามข้อ 5 ไม่ถูกต้อง

(ค)   คุณละเมิดภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้อย่างมีนัยสำคัญ (และสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านี้ การละเมิดภาระผูกพันใดๆ ภายใต้ข้อ 7 ข้างต้นจะถือเป็นการละเมิดอย่างมีนัยสำคัญ)

(ง)  คุณละเมิดข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ก็ตาม และไม่สามารถแก้ไขการละเมิดดังกล่าวได้ภายใน 7 วันหลังจากที่รับการแจ้งถึงการละเมิดและคำขอให้ดำเนินการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา

(จ)   คุณตกเป็นบุคคลล้มละลาย เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี การชำบัญชีชั่วคราว การจัดแบ่งทรัพย์สิน การพิทักษ์ทรัพย์ การพิทักษ์ทรัพย์และการจัดแบ่งทรัพย์สิน การไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ หรือการแต่งตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  ผู้จัดการหรือผู้ควบคุมทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของคุณ หรือได้รับการปกป้องจากเจ้าหนี้ภายใต้กฎหมาย หรือกลายเป็นหรือถือว่าอยู่ในสถานะมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือ

(ฉ) คุณเสียชีวิต หรือปิดกิจการหรือมีการยื่นขอปิดกิจการในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วน หรือเลิกกิจการ หรือมีการยื่นขอเลิกกิจการในกรณีที่เป็นบริษัท

8.3         ในกรณีที่เราใช้สิทธิ์ในการบอกเลิกหรือระงับข้อตกลงฉบับนี้ หรือเพิกถอนโฆษณาของคุณตามข้อ 8.1 หรือ 8.2 คุณยังคงต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ จนกว่าข้อตกลงนี้จะถูกบอกเลิกหรือสิ้นสุดลง

 

การบอกเลิกข้อตกลงโดยคุณ

9.1         คุณอาจบอกเลิกข้อตกลงนี้หรือบริการที่ได้รับ โดยทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องระบุสาเหตุ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ โดยการแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่เริ่ม

9.2         คุณอาจบอกเลิกข้อตกลงนี้หรือบริการที่ได้รับ โดยทั้งหมดหรือบางส่วนโดยทันที:

(ก) ในกรณีที่เราละเมิดภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้อย่างมีนัยสำคัญ

(ข) เราละเมิดภาระผูกพันใดๆภายใต้ข้อตกลงนี้ (ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ก็ตาม) และไม่สามารถแก้ไขการละเมิดดังกล่าวได้ภายใน 7 วันหลังจากที่รับการแจ้งถึงการละเมิดและคำขอให้ดำเนินการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณ

(ค) เราตกเป็นบุคคลล้มละลาย เข้าสู่กระบวนการชำระบัญชี การชำบัญชีชั่วคราว การจัดแบ่งทรัพย์สิน การพิทักษ์ทรัพย์ การพิทักษ์ทรัพย์และการจัดแบ่งทรัพย์สิน การไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ หรือการแต่งตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  ผู้จัดการหรือผู้ควบคุมทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของคุณ หรือได้รับการปกป้องจากเจ้าหนี้ภายใต้กฎหมาย หรือกลายเป็นหรือถือว่าอยู่ในสถานะมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือ

(ง) ในกรณีที่ทางเราเลิกกิจการ หรือมีการยื่นขอเลิกกิจการ หรือ

(จ) เราได้ใช้สิทธิในการระงับการให้บริการแก่คุณตามข้อตลงนี้ โดยทั้งหมดหรือบางส่วน ภายใต้ข้อ 8.1 เป็นระยะเวลามากกว่า 30 วัน

9.3         หากคุณบอกเลิกข้อตกลงนี้หรือบริการที่ได้รับ โดยทั้งหมดหรือบางส่วน หลังจากวันที่เริ่ม หรือได้ทำการแจ้งให้ทราบเป็นเวลาน้อยกว่า สามสิบ (30) วันก่อนวันที่เริ่ม (โดยไม่คำนึงถึงว่าคุณจะซื้อบริการเมื่อใด)  คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์ล่วงหน้าอย่างน้อยสามสิบ (30) วัน และยังต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ถึงกำหนดในระยะเวลาที่แจ้งหรือตามสัดส่วน

ผลของการบอกเลิกหรือการระงับข้อตกลง

10.1       การบอกเลิกข้อตกลงนี้หรือการระงับการให้บริการ หรือเพิกถอนโฆษณาของคุณ จะต้องเป็นไปตามข้อ 8.1 หรือ 8.2 แต่จะไม่:

(ก) เป็นการปลดเปลื้องภาระผูกพันของคุณจากความรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียม ตามระยะเวลาจนถึงวันที่บอกเลิกข้อตกลง และ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย จะมีการออกใบแจ้งหนี้ และต้องชำระเงินสำหรับช่วงเวลาที่ถูกระงับ และในช่วงเวลาที่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าจนถึงวันที่บอกเลิก

(ข) เป็นการปลดเปลื้องคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจากภาระผูกพัน และความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ก่อน หรือหลังการบอกเลิกข้อตกลงนี้ หรือ

(ค) สละสิทธิ์ใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการละเมิดข้อตกลงนี้โดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

10.2       เราอาจจะตัดสินใจ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ในการไม่ทำข้อตกลงฉบับใหม่กับคุณ ในกรณีที่คุณเคยบอกเลิกข้อตกลงหรือสัญญาประเภทใด ๆ กับเรา

10.3       จำนวนเงินที่คุณต้องชำระเมื่อบอกเลิกข้อตกลง จะถือเป็นหนี้สินที่ต้องชำระให้เราภายในสามสิบ (30) วันหลังจากมีการแจ้งถึงเจตนาในการบอกเลิกข้อตกลง

10.4       ในกรณีที่มีการบอกเลิกข้อตกลงนี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม:

(ก) คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องส่งคืน หรือทำลายข้อมูลที่เป็นความลับของคู่สัญญาอีกฝ่าย เมื่อมีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร

(ข) คุณยอมรับว่าโฆษณาบางชิ้นอาจจะใช้เวลานานในการนำออกจากเว็บไซต์ เนื่องจากเหตุผลด้านเทคโนโลยี (เช่น การเข้ารหัสที่ซับซ้อน) และเราไม่ต้องรับผิดชอบในต้นทุนใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นจนกว่าจะนำโฆษณาของคุณออก

 

ค่าธรรมเนียม

11.1 ค่าธรรมเนียมและการแจ้งหนี้

(ก) คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการบริการและผลิตภัณฑ์ตามช่วงเวลา และตามจำนวนที่ระบุในใบเสนอราคา

(ข) เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมสำหรับผลิตภัณฑ์ในทุกเวลา ซึ่งจะตกลงร่วมกันผ่านใบเสนอราคาฉบับใหม่ หรือฉบับที่แก้ไข

(ค) ค่าธรรมเนียมนี้จะไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีการบริการ หรือภาษีและอากรอื่นๆ ยกเว้นจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ง) ในกรณีที่ไม่มีการระบุวันที่ครบกำหนดชำระเงินในใบเสนอราคาของคุณ เราจะทำการออกใบแจ้งหนี้ให้กับคุณหนึ่งเดือนล่วงหน้า และคุณจะต้องทำการชำระเงินภายใน 30 วันหลังจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้

(จ) ในกรณีที่เกี่ยวข้อง จะมีการเรียกชำระค่าธรรมเนียมเริ่มต้นล่วงหน้า หรือค้างชำระภายในรอบการเรียกเก็บเงินปกติของเรา และคุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสำหรับเดือนถัดไปตามที่ระบุในใบแจ้งหนี้ที่เราส่งให้คุณ

(ฉ) ตามดุลยพินิจของเรา เราอาจจะส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่คุณทางอีเมล์ หรือช่องทางสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตามที่เราจะแจ้งให้คุณทราบ เมื่อได้รับการร้องขอ คุณจะแจ้งที่อยู่อีเมลสำหรับส่งใบแจ้งหนี้ของคุณให้กับเรา  คุณต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่อีเมล์ถูกต้อง ได้รับการแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน สามารถทำงานอย่างถูกต้อง และมีผู้ได้รับอนุญาตจากคุณคอยตรวจสอบดูแลอยู่เสมอ  และคุณยังต้องรับผิดชอบในการแจ้งเรา ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อีเมล์สำหรับส่งใบแจ้งหนี้  ในกรณีที่อีเมล์ที่คุณแจ้งให้แก่เรา ไม่สามารถใช้งานได้ หรือต้องทำการแก้ไข คุณจะต้องรีบให้อีเมล์ทดแทนสำหรับการรับใบแจ้งหนี้ จะถือว่าคุณได้รับใบแจ้งหนี้ในวันถัดจากวันที่ระบบอีเมล์ของเราแสดงว่าเป็นวันที่ส่ง ในกรณีที่ไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ จะไม่ถือว่าเป็นการปลดเปลื้องคุณจากความรับผิดในการชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ถึงกำหนดที่ระบุในใบแจ้งหนี้

 

11.2 ภาษี

คุณจะต้องชำระภาษี อากร และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของรัฐบาล ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะเรียกเก็บในวันที่ระบุในข้อตกลงนี้ หรือในอนาคต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภาษีสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง ภาษีมูลค่าเพิ่มอื่นๆ ภาษีการขาย อากรแสตมป์ และภาษีการค้า แต่ไม่รวมถึงภาษี อากร และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของรัฐบาล ที่เรียกเก็บจากรายได้ของเรา

ทรัพย์สินทางปัญญา

12.1       คุณรับทราบและยอมรับว่าเราหรือผู้ออกใบอนุญาตของเรา เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในโฆษณา เครื่องหมายการค้าของเรา และเนื้อหาอื่นๆที่พัฒนา (รวมถึง เทมเพลตโฆษณา การรวบรวมแฟ้มงานที่สนับสนุนการโฆษณา  งานครีเอทีฟแบบกำหนดเอง และเนื้อหาของผู้สนับสนุน) หรือที่เราให้ภายใต้ข้อตกลงนี้

12.2       เรารับทราบและยินยอมว่าคุณ หรือผู้ออกใบอนุญาตของคุณ เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในงานครีเอทีฟ เครื่องหมายการค้าของคุณ และข้อมูลอื่นใดที่คุณให้ภายใต้ข้อตกลงนี้

12.3       คุณให้สิทธิ์แก่เรา ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั่วโลก ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ และไม่ใช่เอกสิทธิ์ ในการเผยแพร่ ทำสำเนา ให้การอนุญาตแก่บุคคลอื่น ถ่ายโอน แจกจ่าย ใช้และปรับแก้งานครีเอทีฟ และโฆษณา เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่คุณหรือวัตถุประสงค์อื่นใดภายใต้ข้อตกลงนี้

 ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

13.1 ภายใต้ข้อ 13.4 ด้านล่าง และภายในขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต คู่สัญญาแต่ละฝ่าย:

(ก)          ไม่รวมเงื่อนไขและการรับประกันทั้งหมดที่ระบุโดยนัยภายใต้ข้อตกลงนี้

(ข)          ไม่รวมความรับผิดชอบสำหรับการสูญเสีย หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง พิเศษ หรือเกิดขึ้นโดยทางอ้อม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียโอกาส การสูญเสียรายได้ การสูญเสียข้อมูล และการสูญเสียผลกำไร) และ

(ค)          จำกัดความรับผิดชอบสำหรับการละเมิดเงื่อนไข หรือการรับประกันของผู้บริโภคที่ไม่สามารถยกเว้นได้ (ตามดุลยพินิจของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาบริการที่เกี่ยวข้อง หรือค่าใช้จ่ายในการจัดหาบริการที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง

13.2       คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต้องดำเนินการตามสมควรเพื่อลดความสูญเสียใดๆที่ได้รับ หรือมีแนวโน้มว่าจะได้รับผลกระทบ ซึ่งเกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์ภายใต้ข้อตกลงนี้ หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ดำเนินการตามสมควรเพื่อลดความสูญเสียดังกล่าว ความรับผิดสำหรับการอ้างสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับความสูญเสียจะลดลงตามสัดส่วน

13.3       เราไม่ต้องรับผิดภายใต้ข้อตกลงนี้ ในขอบเขตที่ความรับผิดเกิดจากเนื้อหาและงานครีเอทีฟ (รวมถึงความไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาด หรือการตกหล่นของข้อมูล) ในโฆษณา

13.4       คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่ต้องรับผิดต่อคู่สัญญาอีกฝ่าย สำหรับความเสียหาย ความสูญเสีย หรือความรับผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้ในขอบเขตที่ความรับผิดเกิดจากความล่าช้าในการปฏิบัติ หรือการละเมิดข้อตกลงนี้อันเป็นผลมาจากเรื่องใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผล (รวมถึงในกรณีของเรา ไฟดับ ไวรัส เซิร์ฟเวอร์ที่เป็นโฮสต์ของเว็บไซต์ไม่ทำงาน หรือปัญหาทางเทคนิคของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เป็นบุคคลภายนอก)

การชดใช้ความเสียหาย

14.1       คุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับเรา และกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และตัวแทนของเรา (“คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับการชดใช้”) จากความรับผิด การอ้างสิทธิ์ การสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย และต้นทุน (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายระหว่างทนายความและลูกค้า) ที่เกิดขึ้นหรือที่คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ต้องแบกรับ อันเป็นผลมาจากการอ้างสิทธิ์หรือการดำเนินการทางกฎหมายโดยบุคคลภายนอกต่อคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับการชดใช้

(ก)   ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา (หรือบางส่วน) และ/หรือ รูปแบบงานครีเอทีฟของโฆษณา

(ข) ที่เกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลงนี้โดยคุณ การละเว้นโดยประมาท หรือการกระทำผิดกฎหมาย หรือการละเว้นของคุณที่เกี่ยวข้องกับบริการหรืองานครีเอทีฟ (รวมถึงความไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาด หรือการตกหล่นของข้อมูลในโฆษณาดังกล่าว) และ/หรือ

(ค) สำหรับการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานครีเอทีฟของคุณและ/หรือการเผยแพร่โฆษณาบนเว็บไซต์

14.2       การชดใช้ค่าเสียหายแต่ละรายการในข้อตกลงนี้ เป็นภาระผูกพันต่อเนื่อง ที่แยกต่างหาก และเป็นอิสระจากภาระผูกพันอื่นๆของคู่สัญญา และยังคงมีผลบังคับใช้หลังจากที่ข้อตกลงนี้ถูกบอกเลิกไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม

การโอนสิทธิ์

15.1       คุณจะต้องไม่โอนสิทธิ์ของตนภายใต้ข้อตกลงนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าของเรา ซึ่งจะไม่ถูกระงับอย่างไม่สมเหตุสมผล

15.2       เราอาจโอนสิทธิ์ของเราภายใต้ข้อตกลงนี้ในทุกเวลา ซึ่งในกรณีดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบ

การบอกกล่าว

16.1       เราจะส่งคำบอกกล่าวแลการสื่อสารอื่นใดถึงคุณตามที่อยู่อีเมล์ และ/หรือหมายเลขโทรสารที่คุณแจ้ง ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ให้ที่อยู่อีเมล์สำหรับติดต่อ และ/หรือหมายเลขโทรสารแก่เราอย่างถูกต้อง

16.2       คำบอกกล่าวทั้งหมดจากคุณถึงเรา (รวมถึงการแจ้งการบอกเลิกข้อตกลง) จะต้องส่งโดย

(ก)   ทางอีเมล์ตามที่อยู่ admin@thinkofliving.com; หรือ

(ข)   จดหมายถึง บริษัท คิดเรื่องอยู่ จํากัด เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 21 ห้องเลขที่ เอ2103 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย

16.3       อีเมล์จาก Hotmail, Gmail หรือบัญชีที่คล้ายกันจะไม่เป็นที่ยอมรับ รายละเอียดการติดต่อเหล่านี้อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว เป็นความรับผิดชอบของคุณในการตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของลูกค้าเหล่านี้สำหรับรายละเอียดการติดต่อปัจจุบัน

ข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและการเยียวยา

17.1       ความล่าช้า หรือการที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่บังคับใช้สิทธิ์ตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ หรือพิจารณาว่าเป็นมาตรฐาน หรือส่งผลเสียต่อสิทธิ์ใด ๆ  การสละสิทธิ์โดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะไม่มีผลบังคับใช้ เว้นแต่จะทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนาม

17.2       หากข้อกำหนดข้อหนึ่งข้อใดของข้อตกลงนี้เป็นโมฆะ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือผิดกฎหมาย จะไม่กระทบต่อข้อกำหนดในส่วนที่เหลือของข้อตกลงนี้ซึ่งจะยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์

17.3       สิทธิ์และการเยียวยาของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายที่ระบุในข้อตกลงนี้ เป็นสิทธิ์ที่มีนอกเหนือจากสิทธิ์และการเยียวยาอื่นใดที่พึงมีตามกฎหมาย ซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับข้อตกลงฉบับนี้

กฎหมายที่บังคับใช้

18.1       ข้อตกลงนี้เป็นไปตามกฎหมายแห่งประเทศไทย

18.2       คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงให้ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดจากข้อตกลงนี้ อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลแห่งประเทศไทย และสละสิทธิ์ในการคัดค้านการดำเนินกระบวนการในชั้นศาลในประเทศไทย (รวมถึงการดำเนินกระบวนการดังกล่าวในสถานที่ที่ไม่สะดวก หรือในศาลที่ไม่มีเขตอำนาจ)

ส่วน ข – ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ

นอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไขในส่วน ก แล้ว ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ยังใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์และบริการโดยเฉพาะ:

เนื้อหาของผู้สนับสนุน (Sponsored Content)

ในกรณีที่คุณทำการซื้อเนื้อหาของผู้สนับสนุน คุณตกลงและยอมรับว่า:

(ก)         เราสร้างเนื้อหาโดยใช้แนวคิด แนวทางและตามคำแนะนำที่คุณร้องขอ รวมถึงงานครีเอทีฟที่คุณส่งให้เรา (“เนื้อหาของผู้สนับสนุน”)

(ข)         นอกเหนือจากเนื้อหาของผู้สนับสนุนแล้ว ผลิตภัณฑ์นี้ยังรวมถึงการโฆษณาแบบดิสเพลย์ รอบ ๆเนื้อหาของผู้สนับสนุน ซึ่งการโฆษณาแบบดิสเพลย์นี้ใช้กับเว็บไซต์เครือข่ายโซเชียลมีเดีย และ/หรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกอื่น ๆ (เช่น ยูทูป, เฟสบุ๊ค, ไลน์ เป็นต้น) คำจำกัดความของคำว่า “เว็บไซต์” ในข้อ 1 ส่วน ก รวมถึงเครือข่ายโซเชียลมีเดียเหล่านี้ และ/หรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกอื่น ๆ ดังนั้นโฆษณาของคุณจะถูกเผยแพร่บนเครือข่ายโซเชียลมีเดียดังกล่าว รวมถึงเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกอื่น ๆ ซึ่งกำหนดโดยการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้เยี่ยมชม หรือผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเรา และกลุ่เป้าหมายเฉพาะของคุณที่ระบุในใบเสนอราคาของคุณ

(ค)         โฆษณาแบบดิสเพลย์และเนื้อหาของผู้สนับสนุนจะประกอบรวมกันเป็น “โฆษณา” (รวมถึง หลังจากที่องค์ประกอบโฆษณาแบบดิสเพลย์หมดอายุลงแล้ว)

(ง)          เราจะ (ตามดุลยพินิจของเรา) เผยแพร่โฆษณาต่อไป หรือลบออกทั้งหมดโดยไม่มีกำหนด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อและตราสินค้าของคุณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของผู้สนับสนุน

(จ)         คุณจะไม่สามารถใช้งาน คัดลอก อนุญาตให้บุคคลอื่นแสดง หรือเผยแพร่เนื้อหาของผู้สนับสนุน หรือโฆษณาบนเว็บไซต์ใดๆ หรือในสิ่งพิมพ์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

(ฉ)         การซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ได้ทำให้คุณมีเอกสิทธิ์เกี่ยวกับเนื้อหาของผู้สนับสนุน (หรือรูปภาพที่เราอาจจัดหาเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหา) เราอาจผลิตเนื้อหา และโฆษณาที่เหมือนกัน หรือคล้ายคลึงกับเนื้อหาของผู้สนับสนุนของคุณ แก่ลูกค้ารายอื่น

(ช)         เราเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในแฟ้มงาน เทมเพลต และเนื้อหาที่ใช้ในการผลิตเนื้อหาของผู้สนับสนุน นอกเหนือจากงานครีเอทีฟที่ได้รับจากคุณ คุณจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาของผู้สนับสนุนที่ปรับปรุงล่าสุดในรูปแบบที่เผยแพร่เป็นโฆษณา และข้อกำหนดทรัพย์สินทางปัญญามาตรฐานในส่วน ก จะมีผลบังคับใช้

(ซ)         เราผลิตเนื้อหาของผู้สนับสนุน โดยใช้งานครีเอทีฟที่ได้รับจากคุณ หรือจากคำแนะนำ และการอนุมัติของคุณ เราจะไม่ยอมรับความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหา หรือการใช้งานเนื้อหาของผู้สนับสนุนของคุณ รวมถึงการที่คุณเลือกใช้เนื้อหาของผู้สนับสนุนเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญโฆษณาบนเว็บไซต์ของเรา หรือเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียอื่น

(ฌ)         เราไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก หรือผู้เผยแพร่รายอื่นที่เกี่ยวกับเนื้อหาของผู้สนับสนุนของคุณ และจะไม่รับผิดสำหรับการสื่อสารที่ผิดพลาดหรือการกระทำของบุคคลอื่น

การขยายฐานผู้ชม

ในกรณีที่คุณซื้อบริการขยายฐานผู้ชม คุณยอมรับว่า:

(ก)         โฆษณาของคุณจะเผยแพร่บนเครือข่ายโซเชียลมีเดีย และ/หรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกอื่น ๆ ซึ่งกำหนดโดยการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้เยี่ยมชม หรือผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเรา รวมถึงคำขอในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของคุณ และ

(ข)         คำจำกัดความของคำว่า “เว็บไซต์” ในข้อ 1 ส่วน ก รวมถึงเครือข่ายโซเชียลมีเดียเหล่านี้ และ/หรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกอื่นๆ

การรวบรวมข้อมูลที่กำหนดเอง

เราอาจ ตามดุลยพินิจของเรา และคุณอนุญาตให้เรารวบรวมข้อมูลจากแคมเปญโฆษณา หรือโฆษณาของคุณ หรือเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น หรือเว็บเพจที่คุณเป็นเจ้าของหรือดำเนินงาน (รวมถึงข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค) และใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเรา และ/หรือทำการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราให้กับผู้ใช้งาน  ข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ และเว้นแต่ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่คุณตกลง เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลให้บุคคลภายนอก หรือนำไปใช้ในแคมเปญของบุคคลภายนอก

การบริการงานครีเอทีฟและงานครีเอทีฟแบบกำหนดเอง

ในกรณีที่คุณซื้อการบริการงานครีเอทีฟ และงานครีเอทีฟแบบกำหนดเอง คุณยอมรับว่า:

(ก)         เราจะให้โอกาสในการเก็บข้อมูลที่สนใจ (leads) ที่ได้รับผ่านบริการงานครีเอทีฟภายในระยะเวลาที่เหมาะสมในระหว่างการทำแคมเปญโฆษณา เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในในการเก็บข้อมูลที่สนใจ และป้องกันการระบุตัวบุคคล หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากการเก็บข้อมูลที่สนใจในทุกเวลา เพื่อปฎิบัติตามภาระผูกพันของเราภายใต้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของประเทศไทย

(ข)         เราจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในแฟ้มงาน เทมเพลต และเนื้อหาที่ใช้ในการผลิตงานครีเอทีฟแบบกำหนดเอง นอกเหนือจากงานครีเอทีฟที่ได้รับจากคุณ คุณจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับงานครีเอทีฟที่เสร็จสมบูรณ์ ในรูปแบบที่เราจัดหาให้คุณ ณ เวลาที่เสร็จสิ้นการให้บริการงานครีเอทีฟ  ในกรณีที่คุณร้องขอให้เราทำการรวมงานครีเอทีฟแบบกำหนดเองที่เสร็จสมบูรณ์ในงานโฆษณา จะถือว่าเป็น “งานครีเอทีฟ” และจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดทรัพย์สินทางปัญญามาตรฐานที่ระบุในส่วน ก

(ค)         เราผลิตงานครีเอทีฟแบบกำหนดเองโดยอ้างอิงจากงานครีเอทีฟที่ได้รับจากคุณ หรือคำแนะนำ และการอนุมัติของคุณ เราจะไม่ยอมรับความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหา หรือการใช้งานครีเอทีฟแบบกำหนดเองของคุณ รวมถึงการที่คุณเลือกใช้ครีเอทีฟแบบกำหนดเองเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญโฆษณาบนเว็บไซต์ของเรา หรือเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์และสื่ออื่น

(ง)          เราไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก หรือผู้เผยแพร่รายอื่นที่เกี่ยวกับงานครีเอทีฟแบบกำหนดเองของคุณ และจะไม่รับผิดสำหรับการสื่อสารที่ผิดพลาดหรือการกระทำของบุคคลอื่น

หน้าแรก
สมัครสมาชิก
เข้าเกมส์
ติดต่อเรา